Fundacja Akademia Obywatelska

Fundacja Akademia Obywatelska

co możemy dla Ciebie zrobić?
Unmute

Czym się zajmujemy?

faofao
 

SZKOLIMY

pracowników i przedsiębiorców. Inwestujemy w ludzi bo wierzymy, że to oni są najważniejsi. Pokazujemy, jak pozbyć się ograniczeń i uwierzyć, że praca ma znaczenie.

POMAGAMY

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i tym, którzy chcą coś zmienić. Wierzymy w przedsiębiorczość, pomagamy zakładać firmy i spółdzielnie socjalne, dajemy wędkę zamiast ryby.

ORGANIZUJEMY

lokalne i międzynarodowe konferencje, poświęcone Ekonomii Społecznej, spotkania dla organizacji pozarządowych, integrujemy środowisko Trzeciego Sektora.

WSPÓŁPRACUJEMY

z samorządami i organizacjami międzynarodowymi, jak ENSIE. Uważamy, że Polska może i powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Fakty mówią za nas!

2008

rok założenia

11

zrealizowanych projektów

7

projektów w realizacji

120

założonych działalności gospodarczych

11

założonych spółdzielni socjalnych 

 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

ofipx110-450

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od najważniejszego dla sektora obywatelskiego wydarzenia. Już od wielu lat wrzesień kojarzy się z Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, do którego współtworzenia zapraszamy co trzy lata w Warszawie.

Tradycją stało się wpisanie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych do kalendarza naszych wspólnych świąt. Wspólnie je tworzymy i wspólnie działamy na jego rzecz, aby znowu móc spotkać się w tak szerokim gronie. Po kilkunastu latach rola OFIP-u w budowaniu świadomości społecznej na temat miejsca organizacji pozarządowych w sprawnie działającym państwie jest trudna do przecenienia.
OFIP to również najbardziej znaczące przedsięwzięcie sektora pozarządowego, które promuje jego osiągnięcia w wymiarze ogólnopolskim na zewnątrz. Pokazujemy naszą siłę zjednoczonych wielu organizacji całej opinii publicznej. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że możemy liczyć na siebie wzajemnie: dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami.

W tym roku obchodzimy 25 lat wolności. W naturalny sposób prowokuje nas to do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i radości z ogromnych postępów, jakie poczynił sektor pozarządowy w Polsce. Z tej okazji działania VII OFIP-u zakrojone zostały na wyjątkowo szeroką skalę. Wrześniowe spotkanie poprzedziły w maju i czerwcu Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych, które dokonały analizy działania różnych obszarów aktywności oraz wyciągnęły wnioski, które posłużą jako baza dla nakreślenia strategii dla trzeciego sektora w Polsce.
Podczas OFIP-u odbędzie 65 sesji, ponad 50 inicjatyw Tygodnia Obywatelskiego, 70 stoisk na Krakowskim Przedmieściu w ramach Pikniku Inicjatyw Obywatelskich oraz kilka wydarzeń towarzyszących.

Dużą rolę podczas przygotowywania tegorocznego Forum odgrywają lokalność oraz łatwy dostęp do wydarzeń. Fundacja Kuroniówka, która zaopatrywać będzie uczestników w posiłki, korzysta wyłącznie z lokalnych dostawców produktów. Zapewniamy również tłumaczenie sesji plenarnej na język migowy i język angielski. Chcemy stać się maksymalnie otwarci na wszystkich zainteresowanych działaniem oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań i tematów. Biorąc odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie tak ważnego wydarzenia, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pobierania opłat od uczestników OFIP-u.

Chcemy promować profesjonalne działania, aktywne organizacje i dobre projekty. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że razem możemy liczyć na innych.
Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Was wszystkich – osoby, którym sprawy społeczne są bliskie. Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich i społecznych, lokalnych liderów, osoby działające w ruchach oddolnych i nieformalnych, NGO-sach, instytucjach oraz wszystkich uważających Forum za miejsce dla osób wierzących we wspólne działania na rzecz wspólnej sprawy.

Aktualny program VII OFIP dostępny jest na stronie naszego wydarzenia: www.ofip.eu
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, rejestracja trwa do końca sierpnia.

Do zobaczenia we wrześniu!
Piotr Frączak i Weronika Czyżewska

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska realizuje projekt „Własna firma szansą na sukces”

logo2

plakat-ost0Celem głównym projektu jest uzyskanie trwałego zatrudnienia przez 76 uczestników projektu biernych zawodowo, którzy utracili pracę po 1 marca 2020 r., poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej (DG) do 31.05.2022 r.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota dofinansowania: 3 458 150,10 zł.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) jest osobą bierną zawodowo, zamieszkującą/uczącą się na terenie województwa podkarpackiego,
b) wiek od 18-29 lat,
c) nie spełniająca kryteriów grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.,
d) utraciła pracę po 1 marca 2020 r.,
e) spełnia wymogi dla uczestników wskazanych w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Oferujemy:
1. Szkolenie z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenie z przedsiębiorczości).
2. Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 zł.
3. Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie 2 600,00 zł na miesiąc.

Biuro Projektu:
ul. E. Orzeszkowej 7, 35-006 Rzeszów, I piętro, Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00
Tel.: 732 944 722 lub 733 033 638
www.akademiaobywatelska.eu
dotacje@akademiaobywatelska.eu

04.08.2021
Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie ogłoszony 16.08. 2021 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 2.09.2021 r.

25.07.2021
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie Własna firma szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

1.05.2021
Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczął realizację projektu „Własna firma szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania

Plakat

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny (wersja kolorowa)

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny (wersja w odcieniach szarości)

Załącznik 2 – Karta oceny formalnej formularz rekrutacyjnego

Załącznik 3 – Karta oceny merytorycznej formularz rekrutacyjnego

Załącznik 4 – Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik  5 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące kryteriów uczestnictwa w projekcie

Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 8 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Załącznik 9 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik 10 – Wniosek ZUS

Załącznik 11 – Wniosek US

Załącznik 12 – Wniosek KRUS

Załącznik 13 – Ankieta potrzeb wynikających z niepełnosprawności

 

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik 1 – Biznesplan

Załącznik 2 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik 3 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik 6 – Oświadczenie uczestnika projektu do biznesplanu

Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik 9 – Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

Załącznik 10 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu składek ZUS

Załącznik 11 – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 12 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 13 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

6.09.2021
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani pozostali Kandydaci i Kandydatki. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które odpadły na etapie oceny formalnej. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 1

13.09.2021
Podczas oceny merytorycznej Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 2

21.09.2021
Podczas spotkania z doradczynią zawodową Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 3

23.09.2021
Przedstawiamy listę rankingowa z podziałem na osoby bierne zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i osoby bierne z poza tego obszaru.
Zał. 4 i Zał. 5
Przedstawiamy listę rezerwową.
Zał. 6

Kandydatom i Kandydatkom bardzo dziękujemy za udział w procesie rekrutacji. Doceniamy Państwa wysiłek, poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy osobom, które stały się uczestnikami naszego projektu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w II turze rekrutacji.

27.09.2021

Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ogłoszony od 7.10.2021 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 26.10.2021 r. do godziny 16:00.
Jednocześnie informujemy, iż jest to ostatni nabór do projektu, dlatego zgodnie z punktem 7
§ 10, który brzmi: „Jednocześnie na etapie rekrutacji będzie monitorowana kwestia 50% udziału osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku kiedy udział osób nie należących do tej grupy osiągnie 50% do Projektu będą kwalifikowane osoby wyłącznie z grupy osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.
Obecnie do projektu zostało zaproszonych 13 osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i 27 osób z poza tego obszaru.
Jednocześnie przypominamy, iż miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

28.09.2021

Informujemy, że pierwszy nabór biznesplanów do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ogłoszony od 11.10.2021 r. i będzie trwał 14 dni kalendarzowych. Zakończenie naboru przewidziane jest 25.10.2021 r. do godziny 16:00.

 

22.10.2021
Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych
do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

został wydłużony. Zakończenie naboru przewidziane jest 3.11.2021 r. do godziny 16:00.

28.10.2021
Przedstawiamy listę rankingowa biznesplanów w ramach projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
1 30/I/WFSNS/2021 99,5
2 82/I/WFSNS/2021 95,5
3 26/I/WFSNS/2021 95,5
4 2/I/WFSNS/2021 95,5
5 32/I/WFSNS/2021 94
6 27/I/WFSNS/2021 93,5
7 16/I/WFSNS/2021 93,5
8 79/I/WFSNS/2021 92
9 73/I/WFSNS/2021 92
10 42/I/WFSNS/2021 91
11 76/I/WFSNS/2021 90,5
12 40/I/WFSNS/2021 90
13 84/I/WFSNS/2021 89,5
14 83/I/WFSNS/2021 89,5
15 48/I/WFSNS/2021 88,5
16 86/I/WFSNS/2021 88,5
17 81/I/WFSNS/2021 88,5
18 75/I/WFSNS/2021 87
19 43/I/WFSNS/2021 86,5
20 85/I/WFSNS/2021 86,5
21 50/I/WFSNS/2021 86
22 37/I/WFSNS/2021 85,5
23 36/I/WFSNS/2021 85,5
24 14/I/WFSNS/2021 84
25 5/I/WFSNS/2021 84
26 55/I/WFSNS/2021 83,5
27 58/I/WFSNS/2021 83
28 74/I/WFSNS/2021 83
29 77/I/WFSNS/2021 83
30 29/I/WFSNS/2021 83
31 17/I/WFSNS/2021 82,5
32 15/I/WFSNS/2021 82,5
33 41/I/WFSNS/2021 82,5
34 31/I/WFSNS/2021 81
35 88/I/WFSNS/2021 80,5
36 20/I/WFSNS/2021 80,5
37 54/I/WFSNS/2021 80
38 38/I/WFSNS/2021 80
39 87/I/WFSNS/2021 76,5
40 56/I/WFSNS/2021 76

Informujemy, iż dofinansowanie otrzymuje pierwsze 38 osób.
Bardzo dziękujemy za włożony trud w proces pisania i składania biznesplanów. Doceniamy Państwa wysiłek, poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy osobom, które będą zakładać jednoosobowe działalności w ramach naszego projektu.

Fundacja Akademia Obywatelska w partnerstwie z Ligą Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie rozpoczęła realizację projektu pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 185 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 30.06.2019r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 657 603,36 PLN

Dokumenty do pobrania:

 

fepr-pl-podk-ueefsi

Fundacja Akademia Obywatelska rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII Regionalny rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu zwiększenie konkurencyjności zawodowej 63 uczestniczek projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie je w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 596 444,02 PLN
Grupa docelowa: Uczestnikiem projektu może być kobieta, spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
b) jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo lub bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c) ukończony 29 r.ż. w dniu zgłoszenia do projektu.

Działania przewidziane w projekcie:
a) Opracowanie IPD podczas doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godz.,
b) indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 8 godz
c) poradnictwo grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w wymiarze 24 godz.,
d) szkolenie zawodowe wraz z egzaminem potwierdzającym umiejętności,
e) 8-miesięczne staże wysokości 1750 zł brutto brutto na miesiąc,
f) Pośrednictwo pracy.

Udział jest bezpłatny!

logo

Co nowego?

21.08.2019 r.

Rozeznanie rynku (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Fundacja Akademia Obywatelska zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku 1
Rozeznanie rynku 2
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 1
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 2

 

6.11.2018 r.

Informacja o wynikach rekrutacji na szkolenie operator podestów ruchomych przejezdnych w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” trwającego od 17.09.2018 r. do 5.11.2018 r. GRATULUJEMY!!!

Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

Ranking

 

14.09.2018 r.

Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” rozpoczyna rekrutację na szkolenie operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 17.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych rekrutacja zostanie przedłużona. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.

 

Wierzymy, że nasza praca ma sens

Wasza praca wypełni dużą część waszego życia i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście – szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej wraz z mijającymi latami. Więc szukajcie, aż znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy.

Steve Jobs

Artykuły

Mapa Przeworska

mapa_A3 kopiamapa_A3 kopia

To jeden z licznych zabytków Przeworska nieco zapomniany i niedoceniany zarówno przez mieszkańców miasta jak i turystów. Takich postumentów na terenie Podkarpacia jest wiele a ich geneza wiąże się z licznymi wojennymi zawieruchami jakie przeszły przez ziemie Rzeczpospolitej. Najstarsze postumenty sięgają czasów Potopu Szwedzkiego. Ludność w podzięce za uratowanie losów miast i miasteczek przed najeźdźcami  formowała takie budowle dla uczczenia pamięci poległych bądź upamiętnienia  odniesionego zwycięstwa.

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec Tatarski znajduje się we wschodniej części miasta, przy dawnym szlaku wiodącym na Ruś a swoje powstanie zawdzięcza najazdom wojsk chana z 1624r, który pustoszył pobliskie wioski i miasta. Tatarzy Krymscy w ogromnej sile liczącej 10,000 wojowników pod dowództwem Kantymira Murzy plądrowali centralne ziemie Rzeczpospolitej docierając aż do Sandomierza, w drodze powrotnej zdobyli Krosno by zatrzymać się u bram Przeworska paląc przy tym kilka okolicznych wsi i kościołów. Istnieje kilka legend tego wydarzenia, częściowo sprzecznych, częściowo uzupełniających się.

Jedna z nich zapisana w kronikach miejscowego klasztoru Bernardynów pochodząca z 1634r ukazuje zawiłości ludzkiego życia, braterstwo i najwyższą cenę jaką można zapłacić za szczerą przyjaźń. Dwaj chłopcy wzięci przed latami w jasyr spotkali się ponownie, tym razem po przeciwnych stronach konfliktu. Jeden z nich wykupiony wrócił do kraju, drugi wychowany przez Tatarów dowodził wojskami tatarskimi.  Wydarzenia datuję się na 5.IV. 1624, kiedy jedna z ord tatarskich zapuściła się pod Przeworsk w nadziei na zdobycie łupów jeden z gwardian rozpoznał wśród Tatarów swojego przyjaciela, który przyrzekł przyjacielowi ocalenie miasta.

Nakazał bić w bębny co oznaczało przybycie polskiej odsieczy i sugerować o braku możliwości sforsowania murów miasta. Tatarzy dostrzegli podstęp swojego przywódcy i zabili go w zemście za brak możliwości zdobycia bogactw. Wg różnych przekazów wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem, wg innego przekazu zginął pod Przeworskiem. Na pamiątkę ocalenia miasta i ludności mieszkańcy usypali kopiec a na jego szczycie postawili kapliczkę. Na pamiątkę tragicznych wydarzeń corocznie w Wielki Czwartek przedstawiciele cechu kominiarzy chodzili po mieście i bili w wielki bęben. Niestety tradycja nie została zachowana.

Pierwotny kształt nasypu przypominał ostrosłup ścięty na rzucie prostokąta o wymiarach 16mx6m, taras ściętego stożka miał wymiary 4mx2m i wysokość 4m. Na szczycie kopca stoi murowana kolumna o wysokości 3,5m zakończona kapliczką z drewnianą figurką Chrystusa Frasobliwego pochodzącą z XVIIw. Z czasem kopiec i kolumna uległa zniszczeniu, figurka Chrystusa zaginęła a w jej miejsce postawiono figurkę Matki Bożej, która od tej pory sprawuje pieczę nad miastem.  

Przeworsk choć dziś niewielkie miasto przed wiekami szczycić się mogło bogactwem i bogatą historią czego dowodem są liczne zabytki architektoniczne wychodzące spod ręki wiodących w owych czasach inżynierów. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na rok 1280 a uzyskane prawa nadane przez kolejnych władców przyczyniały się do rozwoju miasta.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Przełomowym był rok 1393 w którym z rąk króla Władysława Jagiełły miasto uzyskało przywilej lokalizacyjny. Przez kilka następnych wieków Przeworsk pozostawał w rękach prywatnych znamienitych rodów Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. Najdłużej w rękach tych ostatnich i to z tym rodem wiąże się bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego. W 12 hektarowym parku powstał kompleks budynków: pałac, dwie oficyny kordegarda i reprezentacyjna brama, oranżeria, dom ogrodnika, stajnia zaprzęgowych i powozownia z domem koniuszego. Zespół dworski został nabyty przez księżną Izablelę Lubomiską, panią Łańcuta a następnie przekazany Henrykowi Lubomirskiemu. Przy pracach związanych z rozbudową i przebudową pałacyku mieli swój udział wiodący architekci ówczesnej epoki: Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman. Budowę pałacu ukończono w 1807r zastępując późnorenesansową budowlę o charakterze obronnym nadając mu kształt niewielkiego pałacyku o charakterze angielskiego klasycyzmu.

Wraz z przebudową charakter zmienił także ogród. Z włoskiego podzielonego na kwatery użytkowe na kompozycję składają się drzewa egzotyczne platany i tulipanowce a unikalną aleję tworzą graby. Wyważona i uzupełniająca się konstrukcja bryły z podcieniami w których urządzono galerię rzeźby doskonale łączyły się ze skromnym i klasycznym wystrojem wnętrz. Imponująca kolekcja sztuki i bogate księgozbiory zgromadzone przez ówczesnego właściciela budziły zachwyt i podziw licznie przybywających gości.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Tak piękny i gustowny zespół zamkowy gościł m.in. francuskiego poetę  Honoré de Balzaca i przyjaciela Jerzego Lubomirskiego Zygmunta Krasińskiego. Kolejne przebudowy pałacu podnosiły jego prestiż i komfort a znaczny udział w pracach inżynierskich miał inż. Józef Bem, późniejszy bohater Węgier i generał wojsk polskich, projektując system Meinsnera (nawiew ogrzanym powietrzem) funkcjonujący do dziś. Ostatnie prace przy przebudowie obiektu miały miejsce w 1923r. opracowane przez architekta Józefa Gałęzowskiego, wcześniejsze koncepcje z niewiadomych przyczyn nie doczekały się realizacji.

Lata II wojny światowej nie poczyniły istotnych strat w zabudowie jednak jego wyposażenie uległo znacznemu uszczerbkowi w wyniku grabieży niemieckich okupantów, stacjonującej Armii Czerwonej i miejscowej ludności. ocalałą część przekazano w ręce innych jednostek muzealnych m.in. Muzeum – Zamku w Łańcucie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku lat 70. prowadzono kompleksową konserwację i rewaloryzację pałacu przeznaczając go na cele muzealne. Po ukończeniu w połowie lat 80. pełnej konserwacji wnętrz pałacowych, na I piętrze urządzono ekspozycję muzealną, na której eksponowana jest część dawnego wyposażenia uzupełniona zakupami na rynku antykwarycznym. Muzeum nawiązało także kontakty z potomkami ostatniego ordynata Andrzeja Lubomirskiego i tą drogą gromadzi również pamiątki i archiwalia związane z historią rodu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Przeworsk malownicze położone miasteczko na Pogórzu Rzeszowskim otoczone rzeką Mleczką od wieków wpisuje się w historię Podkarpacia. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XIIIw na miejscu dawnego grodu ruskiego na przecięciu ważnych szlaków. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w XVw powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim na ziemi przemyskiej. Nie dziwią zatem liczne zabytki ciekawe pod względem architektonicznym a przede wszystkim bogate historycznie. Na przestrzeni dziejów władcami Przeworska były najznamienitsze rody polskie: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubomirskich. Dzięki tym ostatnim nabrał charakteru i kunsztu. Przy pracach związanych z budową rezydencji, parków brali udział znani i cenieni ze swego kunsztu architekci Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman.

Wiek XV i XVI to rozkwit miasta, stało się centrum życia towarzyskiego, handlu i rzemiosła. Niestety, burzliwe dzieje Rzeczypospolitej również na Przeworsku odcisnęły swe piętno. Miasto pustoszone przez najazdy Tatarskie, wojska Kozackie a także szwedzkie podczas potopu (pod Przeworskiem obozował król Karol X) przyczyniło się do powolnego upadku miasta. Dalszych zniszczeń dokonały liczne pożary i epidemie. Pierwszy rozbiór Polski i panowanie cesarzy austriackich doprowadziło do ruiny cechy rzemiosł a wysokie podatki skutecznie hamowały rozwój miasta.

Historia nie była łaskawa, burzliwe dzieje rysowały rozwój regionu i miasta. Przeworsk położony w malowniczym miejscu jest obecnie prężnym ośrodkiem kultury, nauki i turystyki. Stanowi bardzo ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej i krajoznawczej. Miasto a dokładnie Sanktuarium Grobu Bożego stanowi miejsce lokalnego kultu dokąd przybywają liczne pielgrzymki. W 2013 udostępniono platformę widokową na wieży przeworskiego ratusza, skąd podziwiać można zapierająca dech w piersi panoramę miasta. We wspomnianym ratuszu znajduje się także Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Przez Przeworsk przebiegają szlaki turystyczne: Via Regia – odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – szlak łączący miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich, Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej, Szlak Architektury Drewnianej (Trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów), Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice – Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk). Jednym słowem Przeworsk to mieszanka historii, walorów turystycznych i nowoczesności.

Skontaktuj się z nami!